لیست قیمت شناورهای تک فاز و سه فاز ویکتوری (چین) VICTORY

لیست قیمت شناورهای تک فاز و سه فاز ویکتوری (چین) VICTORY

شناورهای تک فاز و سه فاز ویکتوری (چین) VICTORY

شناورهای تکفاز ویکتوری(چین) VICTORY

ردیفنوع شناورمدلقدرت Hpخروجی Inchقیمت (ریال)
1شناور 60متری 2اینچ6-9-0.7512تماس بگیرید
2شناور 70متری 2اینچ6-12-1.11.52تماس بگیرید
3شناور 80متری 2اینچ4-15-1.522تماس بگیرید
4شناور 80متری 2اینچ8-14-2.232تماس بگیرید
5شناور 120متری 2اینچ6-21-2.232تماس بگیرید
6شناور 60متری 1.1/4اینچ2-10-0.7511.1/4تماس بگیرید
7شناور 90متری 1.1/4اینچ2-14-1.11.51.1/4تماس بگیرید
8شناور 140متری 1.1/4اینچ2-20-1.521.1/4تماس بگیرید
9شناور 180متری 1.1/4اینچ2-28-2.231.1/4تماس بگیرید

شناورهای سه فاز ویکتوری(چین) VICTORY

ردیفنوع شناورمدلقدرت Hpخروجی Inchقیمت (ریال)
1شناور 150متری 2اینچ4-36-45.52تماس بگیرید
2شناور 250متری 2اینچ7.52تماس بگیرید
3شناور 115متری 3اینچ7.53تماس بگیرید
4شناور 50-80-140متری 3اینچ103تماس بگیرید

لیست قیمت شناورهای تک فاز و سه فاز ویکتوری (چین) VICTORY