لیست قیمت جهان پمپ

لیست قیمت جهان پمپ

جهان پمپ

تیپتعداد طبقهفشارپمپ Mحداقل وحداکثر نصب مجاز پمپ در متراژ چاه آبآبدهی (مترمکعب ساعت)آمپراسبقیمت(بریال)
"2 معمولی45010-5022-985تماس بگیرید
"2 معمولی56020-6022-996تماس بگیرید
"2 معمولی67030-7022-996تماس بگیرید
"2 کف گردی 19367030-7022-996تماس بگیرید
"2 کف گردی 19378040-8022-9117تماس بگیرید
"2 کف گردی 19389050-9022-9128تماس بگیرید
"2 کف گردی 193910060-10022-9139تماس بگیرید
"2 کف گردی 1931112080-12022-91611تماس بگیرید
"2 کف گردی 2331115090-15022-93020تماس بگیرید
"3 کف گردی 23345010-5035-15128تماس بگیرید
"3 کف گردی 23367030-7035-151611تماس بگیرید
"3 کف گردی 23378040-8035-151812تماس بگیرید
"3 کف گردی 233910060-10035-152315تماس بگیرید
"3 کف گردی 2331113080-13035-153020تماس بگیرید
"4 اینچ 29344010-4055-351712تماس بگیرید
"4 اینچ 29366040-6055-352315تماس بگیرید
"4 اینچ 29388050-8055-353020تماس بگیرید