لیست قیمت پمپ های شناور اسپیکو (با پروانه استیل)

لیست قیمت پمپ های شناور اسپیکو (با پروانه استیل)

لیست قیمت پمپ های شناور اسپیکو (با پروانه استیل)

لیست قیمت پمپ های شناور اسپیکو (با پروانه استیل)

ردیفمدلولتاژحداکثر ارتفاع (M)ارتفاع ایده آل (M)آبدهی ایده آل (litr/min)قیمت (ریال)
1SO-2-2-281-STتکفاز301-25400-115تماس بگیرید
2SO-2-3-281-STتکفاز451-40400-100تماس بگیرید
3SO-2-3-283-STسه فاز451-40400-100تماس بگیرید
4SO-2-2-281-ST*تکفاز6510-60370-60تماس بگیرید
5SO-2-4-283-STسه فاز6510-60370-60تماس بگیرید
6SO-2-5-283-ST*سه فاز8010-70370-75تماس بگیرید
7SO-2-6-283-ST*سه فاز9010-80370-70تماس بگیرید
8SO-2-7-283-ST*سه فاز11030-100340-55تماس بگیرید
9SO-3-2-281-STتکفاز301-25580-150تماس بگیرید
10SO-3-2-283-STسه فاز301-25580-150تماس بگیرید
11SO-3-3-281-ST*تکفاز4515-37420-150تماس بگیرید
12SO-3-3-283-STسه فاز451-37580-150تماس بگیرید
13SO-3-4-283-ST*سه فاز5825-51430-150تماس بگیرید
14SO-3-5-283-ST*سه فاز7030-65440-150تماس بگیرید

لیست قیمت پمپ های شناور اسپیکو (با پروانه استیل)