لیست قیمت کفکش گروه صنعتی توان تک

لیست قیمت کفکش توان تک

کفکش توان تک

لیست قیمت کفکش گروه صنعتی توان تک

ردیفمدلشرحتیپقیمت (ریال)
1TMR414متری تکفاز پروانه نیمه باز آلومینیومی "1.1/4TMR 14.4تماس بگیرید
2TMR414متری تکفاز پروانه نیمه باز فلوتردار آلومینیومی "1.1/4TMR 14.4 Fتماس بگیرید
3TMR418 متری تکفاز پروانه استیل "1.1/4TMR 18.4تماس بگیرید
4TMR418 متری فلوتردار پروانه استیل "1.1/4TMR 18.4 Fتماس بگیرید
5TMR434 متری تکفاز پروانه استیل "1.1/4TMR 34.4تماس بگیرید
6TMR434 متری فلوتردار پروانه استیل "1.1/4TMR 34.4 Fتماس بگیرید
7TMR450 متری تکفاز پروانه استیل "1.1/4TMR 50.4تماس بگیرید
8TMR450 متری فلوتردار پروانه استیل "1.1/4TMR 5.4 Fتماس بگیرید
9TMR465 متری تکفاز پروانه استیل "1.1/4TMR 65.4تماس بگیرید
10TMR465 متری سه فاز پروانه استیل "1.1/4TMR 65.4.3 PHتماس بگیرید
11TMR480 متری تکفاز پروانه استیل "1.1/4TMR 80.4تماس بگیرید
12TMR616 متری تکفاز "2TMR 16.6تماس بگیرید
13TMR616 متری فلوتردار "2TMR 16.6 Fتماس بگیرید
14TMR630 متری تکفاز "2TMR 30.6تماس بگیرید
15TMR630 متری فلوتردار "2TMR 30.6 Fتماس بگیرید
16TMR640 متری تکفاز "2TMR 40.6تماس بگیرید
17TMR640 متری سه فاز "2TMR 40.6.3 PHتماس بگیرید
18TPSالکتروپمپ نیم اسب "1TPS 32/3تماس بگیرید
19TPSالکتروپمپ یک اسب "1TPS 35/3تماس بگیرید
20TPT418 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل "1.1/4TPT 18/4تماس بگیرید
21TPT418 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار "1.1/4TPT 18/4 Fتماس بگیرید
22TPT434 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل "1.1/4TPT 34/4تماس بگیرید
23TPT434 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار "1.1/4TPT 34/4 Fتماس بگیرید
24TPT450 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل "1.1/4TPT 50/4تماس بگیرید
25TPT450 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار "1.1/4TPT 50/4 Fتماس بگیرید
26TPT450 متری سه فاز دو جداره پروانه استیل "1.1/4TPT 50/4/3 PHتماس بگیرید
27TPT465 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل "1.1/4TPT 65/4تماس بگیرید
28TPT465 متری سه فاز دو جداره پروانه استیل "1.1/4TPT 65/4/3 PHتماس بگیرید
29TPT480 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل "1.1/4TPT 80/4تماس بگیرید
30TPT480 متری سه فاز دو جداره پروانه استیل "1.1/4TPT 80/4/3 PHتماس بگیرید
31TPT4100 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل "1.1/4TPT 100/4تماس بگیرید
32TPT4100 متری سه فاز دو جداره پروانه استیل "1.1/4TPT 100/4/3 PHتماس بگیرید
33TPT615 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل "2TPT 15/6تماس بگیرید
34TPT615 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار "2TPT 15/6 Fتماس بگیرید
35TPT627 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل "2TPT 27/6تماس بگیرید
36TPT627 متری سه فاز دو جداره پروانه استیل "2TPT 27/6 Fتماس بگیرید
37TPT640 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل "2TPT 40/6تماس بگیرید
38TPT640 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار "2TPT 40/6 Fتماس بگیرید
39TPT640 متری سه فاز دو جداره پروانه استیل "2TPT 40/6/3 PHتماس بگیرید
40TPT651 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل "2TPT 51/6تماس بگیرید
41TPT651 متری سه فاز دو جداره پروانه استیل "2TPT 51/6/3 PHتماس بگیرید
42TPT662 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل "2TPT 62/6تماس بگیرید
43TPT662 متری سه فاز دو جداره پروانه استیل "2TPT 62/6/3 PHتماس بگیرید
44TPT670 متری تکفاز دو جداره پروانه استیل "2TPT 70/6تماس بگیرید
45TPT670 متری سه فاز دو جداره پروانه استیل "2TPT 70/6/3 PHتماس بگیرید
46TPD12 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی "2TPD 12/6تماس بگیرید
47TPD12 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی فلوتردار "2TPD 12/6 Fتماس بگیرید
48TPD20 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی "2TPD 20/6تماس بگیرید
49TPD20 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی فلوتردار "2TPD 20/6 Fتماس بگیرید
50TPD20 متری سه فاز پروانه نیمه باز چدنی "2TPD 20/6/3 PHتماس بگیرید
51TPD12 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی "3TPD 12/8تماس بگیرید
52TPD12 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی فلوتردار "3TPD 12/8 Fتماس بگیرید
53TPD20 متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی "3TPD 20/8تماس بگیرید
54TPD20 متری سه فاز پروانه نیمه باز چدنی "3TPD 20/8/3 PHتماس بگیرید
55TPB15 متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال "2TPB 15/6تماس بگیرید
56TPB15 متری سه فاز پروانه چدنی تک کانال "2TPB 15/6/3 PHتماس بگیرید
57TPB20 متری تکفاز پروانه چدنی چند کانال "2TPB 20/6تماس بگیرید
58TPB20 متری سه فاز پروانه چدنی چند کانال "2TPB 20/6/3 PHتماس بگیرید
59TPB14 متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال "3TPB 14/8تماس بگیرید
60TPB14 متری سه فاز پروانه چدنی تک کانال "3TPB 14/8/3 PHتماس بگیرید
61TPB20 متری تکفاز پروانه چدنی چند کانال "3TPB 20/8تماس بگیرید
62TPB20 متری سه فاز پروانه چدنی چند کانال "2TPB 20/8/3 PHتماس بگیرید
63TPC10 متری تکفاز پروانه چدنی گردابی "1.5TPC 10/5تماس بگیرید
64TPC10 متری تکفاز پروانه چدنی گردابی فلوتردار "1.5TPC 10/5 Fتماس بگیرید
65TPC10 متری سه فاز پروانه چدنی گردابی "1.5TPC 10/5/3 PHتماس بگیرید
66TPC13 متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال "1.5TPC 13/5تماس بگیرید
67TPC13 متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال فلوتردار "1.5TPC 13/5 Fتماس بگیرید
68TPC13 متری سه فاز پروانه چدنی تک کانال "1.5TPC 13/5/3 PHتماس بگیرید
69HTP
لجنکش لوله 5
11 متری تکفاز چدنی پروانه حلزونی "1.5HTP 28 Mتماس بگیرید
70HTP
لجنکش لوله 5
11 متری تکفاز چدنی پروانه حلزونی فلوتردار "1.5HTP 28 MFتماس بگیرید
71HTP
لجنکش لوله 5
8 متری تکفاز چدنی پروانه گردابی "1.5HTP 28 Vتماس بگیرید
72HTP
لجنکش لوله 5
8 متری تکفاز چدنی پروانه گردابی فلوتردار "1.5HTP 28 VFتماس بگیرید
73TPA15 متری تکفاز دوجداره پروانه چدنی گردابی "2TPA 15/6تماس بگیرید
74TPA15 متری سه فاز دوجداره پروانه چدنی گردابی "2TPA 15/6تماس بگیرید
75TPA13 متری تکفاز دوجداره پروانه چدنی تک کانال "2TPA 13/6تماس بگیرید
76TPA13 متری سه فاز دوجداره پروانه چدنی تک کانال "2TPA 13/6تماس بگیرید
77TMK15 متری تکفاز چدنی روکش استیل با پروانه نیمه باز
خروج از بالا "2.5
TMK 15/7تماس بگیرید
78TMK18 متری تکفاز چدنی روکش استیل با پروانه نیمه باز
خروج از بالا "2.5
TMK 18/7تماس بگیرید
79TMK22 متری تکفاز چدنی روکش استیل با پروانه نیمه باز
خروج از بالا "2.5
TMK 22/7تماس بگیرید
80TPHپمپ سانتریفیوژ جهت سیرکولاسیون "2TPH 5/6 V(220v)تماس بگیرید
81TPHپمپ سانتریفیوژ جهت سیرکولاسیون "2TPH 8/6 (220v)تماس بگیرید
82TPHپمپ سانتریفیوژ جهت سیرکولاسیون "2TPH 8/6 (380v)تماس بگیرید
83TPHپمپ سانتریفیوژ جهت سیرکولاسیون "2TPH 10/6 (220v)تماس بگیرید

لیست قیمت کفکش گروه صنعتی توان تک