لیست قیمت کفکش تک فاز ویکتوری(چین) VICTORY

لیست قیمت کفکش تک فاز ویکتوری(چین) VICTORY

کفکش تک فاز ویکتوری(چین) VICTORY

لیست قیمت کفکش تک فاز ویکتوری(چین) VICTORY

ردیفنوعمدلقدرت Hpقیمت (ریال)
1کفکش یک اینچ 12متریQDX 1/5-12-0.250.37تماس بگیرید
2کفکش یک اینچ 16متریQDX 1/5-16-0.370.5تماس بگیرید
3کفکش یک اینچ 20متریQDX 3-20-0.550.75تماس بگیرید
4کفکش یک اینچ 32متریQDX 1/5-32-0.751تماس بگیرید
5کفکش 1.1/4 اینچ 40متریSPA2-40/4-0.75F1تماس بگیرید
6کفکش 1.1/4 اینچ 50متریSPA2-50/5-0.9F1.25تماس بگیرید
7کفکش 1.1/4 اینچ 60متریSPA2-60/6-1.1F1.5تماس بگیرید
8کفکش دو اینچ 16متریQDX 10-16-0.751تماس بگیرید
9کفکش دو اینچ 30متریSPA6-28/2-1/1F1.5تماس بگیرید
10کفکش دو اینچ 40متریSPA6-39/3-1/5F2تماس بگیرید
11کفکش دو اینچ 60متریSPA5-50/3-2/2F3تماس بگیرید
12کفکش سه اینچ 9متریQDX 40-9-1.52تماس بگیرید

لیست قیمت کفکش تک فاز ویکتوری(چین) VICTORY