لیست قیمت کفکش و لجنکش آریا پمپ

لیست قیمت کفکش – لجنکش (خروجی بغل) آریا پمپ

لیست قیمت کفکشلجنکش (خروجی بغل) آریا پمپ

ردیفمدلخروجی (Inch)مدل ساده قیمت(بریال)مدل فلوتردار قیمت(بریال)
1کفکش 15 متری11/4تماس بگیریدتماس بگیرید
2کفکش 25 متری11/4تماس بگیریدتماس بگیرید
3کفکش 33 متری11/4تماس بگیریدتماس بگیرید
4کفکش 40 متری11/4تماس بگیریدتماس بگیرید
5کفکش 60 متری11/4تماس بگیریدتماس بگیرید
6کفکش 70 متری11/4تماس بگیریدتماس بگیرید
7کفکش 90 متری11/4تماس بگیریدتماس بگیرید
8کفکش 12 متری2تماس بگیریدتماس بگیرید
9کفکش 20 متری2تماس بگیریدتماس بگیرید
10کفکش 30 متری2تماس بگیریدتماس بگیرید
11کفکش 45 متری2تماس بگیریدتماس بگیرید
12کفکش 54 متری2تماس بگیریدتماس بگیرید
13کفکش 72 متری2تماس بگیرید
14کفکش 12 متری3تماس بگیریدتماس بگیرید
15کفکش 22 متری3تماس بگیریدتماس بگیرید
16کفکش 33 متری3تماس بگیریدتماس بگیرید
17کفکش 40 متری3تماس بگیریدتماس بگیرید
18کفکش 20 متری2تماس بگیریدتماس بگیرید
19کفکش 30 متری2تماس بگیریدتماس بگیرید
20کفکش 15 متری3تماس بگیریدتماس بگیرید
21کفکش 25 متری3تماس بگیریدتماس بگیرید