لیست قیمت کفکش های فدک پمپ

لیست قیمت کفکش های فدک پمپ

لیست قیمت کفکش های فدک پمپ

لیست قیمت کفکش های فدک پمپ

ردیفشرح کالاخروجی Inchحداکثر ارتفاع Mحداکثرآبدهی m3/hقدرت HPقدرت KWقیمت (ریال)
1F42/2242205/53/7تماس بگیرید
2F54/2254207/55/5تماس بگیرید
3F72/327220107/5تماس بگیرید
4F92/32922012/59/2تماس بگیرید
5F120/42120201511تماس بگیرید
6F150/521502017/513تماس بگیرید
7F180/62180202015تماس بگیرید
8F22/1322505/53/7تماس بگیرید
9F27/1327355/53/7تماس بگیرید
10F54/235435107/5تماس بگیرید
11F72/33723512/59/2تماس بگیرید
12F92/3392351511تماس بگیرید
13F120/431203517/513تماس بگیرید
14F150/53150352015تماس بگیرید
15F22/1B422907/55/5تماس بگیرید
16F32/1432507/55/5تماس بگیرید
17F32/1B43290107/5تماس بگیرید
18F54/24545012/59/2تماس بگیرید
19F54/2B4549017/513تماس بگیرید
20F72/3472501511تماس بگیرید
21F92/34925017/513تماس بگیرید
22F120/44120502015تماس بگیرید
23F32/16321401511تماس بگیرید
24F22/1B6222001511تماس بگیرید
25سفارشی F32/1B6322402015تماس بگیرید

لیست قیمت کفکش های فدک پمپ