عنوان صفحه

پمپ

انواع پمپ آب

پمپ ها در همه جا از ساختمان های ساده مسکونی برای آب رسانی تا صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه ها برای تحقق اهداف فرآیندی و گاهی انتقال نفت خام، حضور دارند.

مثال انتقال نفت خام را می توان مصداق این جمله معروف دانست که پمپ ها گاهی پول را جابه جا می کنند!

این مقاله با توضیح رایج ترین انواع پمپ های صنعتی و بیان نکات کلیدی در انتخاب هوشمندانه هر یک دنبال می شود.

آشنایی با انواع پمپ ها

۱- پمپ های جابجایی مثبت(Positive displacement Pumps)

۱-۱- پمپ های رفت و برگشتی(Reciprocating Pumps)

۱-۱-۱- پمپ های پیستونی(Piston Pumps)

۲-۱-۱- پمپ های پلانجری(Plunger Pumps)

۳-۱-۱- پمپ های دیافراگمی(ِDiaphragm Pumps)

۲-۱- پمپ های روتاری(Rotary Pumps)

۱-۲-۱- پمپ های اسکرو(Screw Pumps)

۲-۲-۱- پمپ های دنده ای(Gear Pumps)

۱-۲-۲-۱- پمپ های دنده ای خارجی(External Gear Pumps)

۲-۲-۲-۱- پمپ های دنده ای داخلی(Internal Gear Pumps)

۳-۲-۱- پمپ های تیغه ای(Vane Pumps)

۴-۲-۱- پمپ های گوشواره ای(Lobe Pumps)

۲- پمپ های دینامیکی(Dynamic Pumps)

۱-۲- پمپ های سانتریفیوژ(Centrifugal Pumps)

۱-۱-۲- پروانه جریان شعاعی(Radial Flow)

۲-۱-۲- پروانه جریان محوری(Axial Flow)

۳-۱-۲- پروانه جریان میکس(Mixed Flow)

۲-۲- پمپ ها با کاربری خاص

۱-۲-۲- پمپ های پیتوت تیوب(Pitot Tube Pumps)

۲-۲-۲- پمپ های ساید چنل(Side Channel Pumps)

پمپ چیست؟

پمپ ها(Pumps) دستگاه های هیدرولیکی هستند که با دادن انرژی مکانیکی (تولید شده توسط موتور) به سیال عبوری، باعث افزایش انرژی سیال می شوند.