روانکاری پمپ صنعتی 3

13
فوریه
روانکاری پمپ صنعتی (بخش سوم)
 • admin
 • 0 بازدید
 • ۴ دیدگاه
 • روانکاری، روانکاری پمپ، روانکاری پمپ صنعتی .

در پمپ های ﭘﻼﻧﺠﺮی ﺑﺰرگ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ بایستی ﺷﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﻣﺴﻴﺮ by pass ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ by pass ﺑﻪ آرامی ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ . ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮ by pass ﺷﻴﺮ خروجی را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ.

در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ  by pass ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از By pass ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﻗﻄﻊ و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ خروجی ﺗﺰرﻳﻖ میشود. اﮔﺮ در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دبی ﺑﺎﺷﺪ بایستی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد:

ﻳﻜﻲ از روش های اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دبی، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﻲ ﻣﻮﺗﻮر میباشد. در صورتیکه ﻣﻮﺗﻮر dc ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. در پمپ های پلانجری ﺑﻪ مسافتی ﻛﻪ ﭘﻼﻧﺠﺮ در داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻃﻲ میکند اﺳﺘﺮوک میگویند. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮوک میکند ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻊ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ داد. در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد در ﺻﻮرتیکه اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ دور در ﻣﻮﺗﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ دبی از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺮوک اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺮوک بصورت دستی ﻳﺎ اﺗﻮماتیکی اﻧﺠﺎم میشود.

ج) اﻧﺠﺎم بازرس های ﻻزم ﺑﻌﺪ از راه اﻧﺪازی

۱- ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻤﭗ و اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﻧﻈﺮ صدای ﻏﻴﺮ عادی و ارﺗﻌﺎش ﭘﻤﭗ و اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر  و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﻧﻈﺮ صدای ﻏﻴﺮ عادی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از راه اندازی ﺑﺎﻳﺪ بررسی ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ارﺗﻌﺎش و ﺻﺪا اﭘﺮاﺗﻮر میبایست ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد و ﺑﺨﺶ trouble shooting اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻳﺮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮای ﭘﻼﻧﺠﺮﻫﺎیی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۵۸ میلیمتر، چک وﻟﻮﻫﺎی ورودی و خروجی ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮه برداری از ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﺻﺪا ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ بایستی ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ صدای اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺷﻴﺮﻫﺎ رﻳﺘﻢ منظمی دارد و ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﻜﺮار میشوند، اﻳﻦ ﺻﺪا از ﺻﺪاﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﭘﻤﭗ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ مشکلی در آن اﻳﺠﺎد میشود، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ.

بررسی ﺳﻴﺴﺘﻢ آب بندی از ﻟﺤﺎظ نشتی

۲- ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺑﻨﺪی پمپ ﭘﻼﻧﺠﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ lantern ring میباشد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ جریانی از ﺳﻴﺎل ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از آب ﻳﺎ روﻏﻦ میباشد. ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﺟﻬﺖ رواﻧﻜﺎری ﻓﺮﺳﺘﺎده میشود. کمی نشتی از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺑﻨﺪی ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﺎل ورودی ﺑﻪ lantern ring میباشد، ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﺣﻜﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﮔﻠﻨﺪ میتواند ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺻﻄﻜﺎک زﻳﺎد در ﻻﻳﻴﻬﺎ ﺷﻮد و ﮔﺮﻣﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻄﻜﺎک میتواند از طرفی ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺧﺮاب ﺷﺪن لایی ﺷﻮد و از طرفی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﭘﻼﻧﺠﺮ در آن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان مصرفی ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻮد.

۳- بررسی وﺿﻊ کلی ﭘﻤﭗ از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻴﺮﻫﺎ و آﻣﭙﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﻤﭗ ﻣﺘﻨﺎوب اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﻳﺎدﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ پمپ های ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ دارﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻇﺐ روﻏﻦ ﻛﺎری و ﻓﺸﺎر ورودی و ﺧﺮوجی ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮد. ﺳﻄﺢ روﻏﻦ در قسمت های ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ بررسی ﺷﻮد ﺗﺎ از رﺳﻴﺪن روﻏﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن روﻏﻦ را ﺑﺎﻳﺪ بررسی ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از روﻏﻨﻜﺎری ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺤﺮک اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد. از اﻳﻦ رو در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی گردشی روﻏﻦ ﻛﻪ ﺑﺮای پمپ های ﭘﻼﻧﺠﺮی ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده میشود، flow meter در ﻣﺴﻴﺮ روﻏﻦ ﻧﺼﺐ میشود. یکی از ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺎﻳﻊ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﭙﺮ مصرفی، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﭙﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﺖ واقعی در ﻫﺮ ﭘﺎﻟﺲ، آﻣﭙﺮ کمی ﻧﻮﺳﺎن دارد اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺪار ذﻛﺮ ﺷﺪه درdocument ﭘﻤﭗ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

۴- اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺪ از راه اﻧﺪازی، ﭘﻤﭗ از ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮ ﻧﺸﺪ ﻣﻮﺗﻮر را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮرسی ﻋﻠﺖ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ. بررسی ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻣﻜﺎن نشتی از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺑﻨﺪی، ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ و اﺗﺼﺎﻻت وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﺮﻳﻨﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ را از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺪاد بررسی ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﺮﻳﻨﺮ را ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﻳﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. از ﻋﺪم اﻧﺴﺪاد و گرفتگی در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

روانکاری پمپ صنعتی (بخش دوم)

۴ دیدگاه
 1. Cialis
  آگوست 29, 2021 پاسخ

  Levitra 10 Mg Controindicazioni

 2. Viagra
  آگوست 30, 2021 پاسخ

  Generique Levitra Achat

 3. buy 5mg propecia in the uk
  آگوست 30, 2021 پاسخ

  Viagra Calgary Fast Shipping

 4. stromectol for scabies
  آگوست 30, 2021 پاسخ

  Baclofene Association

یک دیدگاه بگذارید