عنوان صفحه

27
فوریه
یاتاقان در پمپ دنده ای
 • admin
 • 0 بازدید
 • ۳ دیدگاه
 • یاتاقان پمپ، پمپ، یاتاقان، پمپ آب .

وﻇﻴﻔﻪ یاتاقان ها، ﻧﮕﻬﺪاری راﺳﺘﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺎﻓﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺷﻌﺎعی و ﻣﺤﻮری وارد بر آنها هست. در پمپ های ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﺑﺎرﻫﺎی ﺷﻌﺎعی و ﻣﺤﻮری، ﻫﺮ دو ﺑﺮ ﺷﺎﻓﺖ وارد میشود ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺑﺎرﻫﺎی ﺷﻌﺎعی از یاتاقان های ﺷﻌﺎعی ﻳﺎ ﻫﻤﺎن radial bearing و ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﻮری از یاتاقان های ﻛﻒ ﮔﺮد ﻳﺎ ﻫﻤﺎن thrust bearing اﺳﺘﻔﺎده میشود. اﻣﺎ در پمپ های gear ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎرﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺷﺎﻓﺖ، ﺑﺎرﻫﺎی ﺷﻌﺎعی ﻫﺴﺘﻨﺪ. بعبارتی تنها یاتاقان های ﺷﻌﺎعی در اﻳﻦ پمپ ها اﺳﺘﻔﺎده میشود. یاتاقان های ﺷﻌﺎعی استفاده شده میتواند از ﻧﻮع ﺗﻤﺎس ﻟﻐﺰشی و ﻳﺎ ﺗﻤﺎس غلتشی ﺑﺎﺷﺪ.

یاتاقان

در ﺗﻤﺎس لغزشی اﺻﻄﻜﺎک وﺟﻮد دارد و در ﺗﻤﺎس غلتشی اﺻﻄﻜﺎک وﺟﻮد ﻧﺪارد. از این رو یاتاقان های ﻟﻐﺰشی یاتاقان هایی ﺑﺎ اﺻﻄﻜﺎک یاتاقان های غلتشی یاتاقان هایی ﺑﺪون اﺻﻄﻜﺎک ﻧﺎﻣﻴﺪه میشوند.

پمپ

در external gear pump ﻫﺎ از ﭼﻬﺎر ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن اﺳﺘﻔﺎده میشود ﻛﻪ در دو ﻃﺮف چرخ دنده ها ﻗﺮار میگیرند و ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن درونی

یاتاقان پمپ

و ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﺑﻴﺮونی ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن درونی در ﺟﺪاره اصلی ﭘﻤﭗ ﻗﺮار داده میشود.

پمپ آب

و ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮده، روغنکاری میشود. درحالیکه ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﺑﻴﺮونی در محفظه ای ﺑﻴﺮون ﺟﺪاره ﻗﺮار دارد. درصورتیکه ﻣﺎﻳﻊ ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه ﺧﺎﺻﻴﺖ روان کاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن درونی اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ روان کاری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺎل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه اﻧﺠﺎم میشود. یاتاقان های درونی ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ یک ﺑﻮش ﺳﺎده را دارد. یاتاقان های بوشی، یاتاقان هایی ﻟﻐﺰشی و ﻳﺎ بعبارتی ﺑﺎ اﺻﻄﻜﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ یاتاقان ها در سوراخ هایی ﻛﻪ در درپوش ها تعبیه شده در دو ﻃﺮف چرخ دنده ها ﻗﺮار میگیرند. در صورتیکه ﺳﻴﺎل ﺧﺎﺻﻴﺖ روان کاری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ داغ ﺑﺎﺷﺪ از ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﺑﻴﺮونی اﺳﺘﻔﺎده میشود و بایستی آن را ﻣﺮﺗﺒﺎ روغنکاری ﻳﺎ ﮔﺮﻳﺲ ﻛﺎری ﻧﻤﻮد. یاتاقان های ﺑﻴﺮونی، یاتاقان هایی غلتشی ﻫﺴﺘﻨﺪ. از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻟﺮ ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎ و ﺑﺎل ﺑﻴﺮﻳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر میتوان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

۳ دیدگاه
 1. Cialis
  آگوست 29, 2021 پاسخ

  Prix Du Viagra Pharmacie En Le Tampon

 2. finasteride 1 mg no prescription needed
  سپتامبر 5, 2021 پاسخ

  Le Viagra Sur Internet

 3. Viagra
  سپتامبر 7, 2021 پاسخ

  Amoxicillin Sensitivity To Light Sun Exposure

یک دیدگاه بگذارید