برچسب پست ها ‘روانکاری، روانکاری پمپ، روانکاری پمپ صنعتی’

13
فوریه
روانکاری پمپ صنعتی (بخش سوم)
 • admin
 • 0 بازدید
 • ۴ دیدگاه
 • روانکاری، روانکاری پمپ، روانکاری پمپ صنعتی .

در پمپ های ﭘﻼﻧﺠﺮي ﺑﺰرگ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ بایستی ﺷﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﻣﺴﻴﺮ by pass ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ by pass ﺑﻪ آرامی ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ . ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮ by pass ﺷﻴﺮ خروجی را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ  by pass ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از By pass ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﻗﻄﻊ و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ خروجی ﺗﺰرﻳﻖ میشود. اﮔﺮ در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دبی ﺑﺎﺷﺪ بایستی…

09
فوریه
روانکاری پمپ صنعتی (بخش دوم)
 • admin
 • 0 بازدید
 • ۳ دیدگاه
 • روانکاری، روانکاری پمپ، روانکاری پمپ صنعتی .

4) چک level سیال: level سیال موجود در منبعی که پمپاژ از آن صورت میگیرد را چک کرده و از کافی بودن آن اطمینان حاصل کنید چک level سیال از طریق level ایندی کیتور ها انجام میشود. 5) اطمینان از باز بودن شیر خروجی و ورودی موجود در لوله های مکش و رانش قبل از راه اندازی پمپ بایستی از باز بودن شیرهای موجود در لوله ورودی و خروجی پمپ اطمینان حاصل کنیم هر چند که پمپ های جابجایی دارای…

07
فوریه
روانکاری پمپ صنعتی (بخش اول)
 • admin
 • 0 بازدید
 • ۳ دیدگاه
 • روانکاری، روانکاری پمپ، روانکاری پمپ صنعتی .

انجام بازرسی های لازم قبل از راه اندازی بررسی سطح روغن در قسمت های مختلف: در پمپ پلانجری بزرگ 24 ساعت قبل از راه اندازی سیستم روغن کاری این پمپ ها را بایستی به راه انداخت تا از عدم وجود مشکل در مسیر روغن کاری اطمینان حاصل نمود در این پمپ ها قسمت های مختلفی که نیاز به روغن کاری دارند عبارتند از: کرندکیس و هیر باکس و در مواردی که سیستم انتقال قدرت مجهز به کلاش است، کلاش نیز…