برچسب پست ها ‘شفت، بلبرینگ، پمپ، شفت پمپ’

22
فوریه
بلبرینگ استفاده شده در شفت پمپ
  • admin
  • 0 بازدید
  • ۲ دیدگاه
  • شفت، بلبرینگ، پمپ، شفت پمپ .

اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺸﺘﺎور در ﺣﻴﻦ راه اﻧﺪازی و در ﻃﻮل ﻛﺎر ﭘﻤﭗ و اﻳﺠﺎد ﺗﻜﻴﻪ گاهی ﺑﺮای ﭘﺮواﻧﻪ و دﻳﮕﺮ اﺟﺰا دوار ﭘﻤﭗ از وﻇﺎﻳﻒ اصلی ﻣﺤﻮر میباشد. ﺷﺎﻓﺖ ﭘﻤﭗ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 5 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﻗﺮار دارد: 1- ﺗﻨﺶ پیچشی (torsion stress) 2- ﺗﻨﺶ خمشی (bending stress) 3- ﺗﻨﺶ ﻣﺤﻮری (axial stress) 4-ارﺗﻌﺎش  vibration 5- ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺤﺮانی critical speed  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮﻣﻞ ﻣﺨﺮب ذﻛﺮ ﺷﺪه، روشهای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺨﺎذ میشود. بطور ﻣﺜﺎل ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﻮری وارد ﺑﺮ ﺷﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮراخ…