برچسب پست ها ‘یاتاقان پمپ، پمپ، یاتاقان، پمپ آب’

27
فوریه
یاتاقان در پمپ دنده ای
  • admin
  • 0 بازدید
  • ۳ دیدگاه
  • یاتاقان پمپ، پمپ، یاتاقان، پمپ آب .

وﻇﻴﻔﻪ یاتاقان ها، ﻧﮕﻬﺪاری راﺳﺘﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺎﻓﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺷﻌﺎعی و ﻣﺤﻮری وارد بر آنها هست. در پمپ های ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﺑﺎرﻫﺎی ﺷﻌﺎعی و ﻣﺤﻮری، ﻫﺮ دو ﺑﺮ ﺷﺎﻓﺖ وارد میشود ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺑﺎرﻫﺎی ﺷﻌﺎعی از یاتاقان های ﺷﻌﺎعی ﻳﺎ ﻫﻤﺎن radial bearing و ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﻮری از یاتاقان های ﻛﻒ ﮔﺮد ﻳﺎ ﻫﻤﺎن thrust bearing اﺳﺘﻔﺎده میشود. اﻣﺎ در پمپ های gear ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎرﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺷﺎﻓﺖ، ﺑﺎرﻫﺎی ﺷﻌﺎعی ﻫﺴﺘﻨﺪ. بعبارتی تنها یاتاقان های ﺷﻌﺎعی در اﻳﻦ…