عنوان صفحه

لیست قیمت منبع تحت فشار wates

مدلقطر لوله ورودی10 بار16 بار
100 لیتر1 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
150 لیتر1 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
200 لیتر1 و 1/4 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
300 لیتر1 و 1/4 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
500 لیتر1 و 1/4 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
750 لیتر2 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
1000 لیتر2 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
1500 لیتر2 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
2000 لیتر2 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
2500 لیتر2 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
3000 لیتر2 و 1/2 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
4000 لیتر3 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
5000 لیتر3 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
مدلقطر لوله ورودی10 بار16 بار
24 لیتر1 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
24 لیتر ایستاده1 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
50 لیتر1 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
50 لیتر درجه دار1 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
60 لیتر1 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
60 لیتر درجه دار1 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
80 لیتر1 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
80 لیتر درجه دار1 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
100 لیتر1 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
100 لیتر درجه دار1 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
150 لیتر1 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
200 لیتر1 و 1/4 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
300 لیتر1 و 1/4 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
500 لیتر1 و 1/4 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
750 لیتر2 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
1000 لیتر2 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید
150 لیتر2 اینچتماس بگیریدتماس بگیرید