عنوان صفحه

22
فوریه
بلبرینگ استفاده شده در شفت پمپ
 • admin
 • 0 بازدید
 • ۲ دیدگاه
 • شفت، بلبرینگ، پمپ، شفت پمپ .

اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺸﺘﺎور در ﺣﻴﻦ راه اﻧﺪازی و در ﻃﻮل ﻛﺎر ﭘﻤﭗ و اﻳﺠﺎد ﺗﻜﻴﻪ گاهی ﺑﺮای ﭘﺮواﻧﻪ و دﻳﮕﺮ اﺟﺰا دوار ﭘﻤﭗ از وﻇﺎﻳﻒ اصلی ﻣﺤﻮر میباشد. ﺷﺎﻓﺖ ﭘﻤﭗ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ۵ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﻗﺮار دارد:

۱- ﺗﻨﺶ پیچشی (torsion stress)

۲- ﺗﻨﺶ خمشی (bending stress)

۳- ﺗﻨﺶ ﻣﺤﻮری (axial stress)

۴-ارﺗﻌﺎش  vibration

۵- ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺤﺮانی critical speed 

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮﻣﻞ ﻣﺨﺮب ذﻛﺮ ﺷﺪه، روشهای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺨﺎذ میشود. بطور ﻣﺜﺎل ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﻮری وارد ﺑﺮ ﺷﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺮواﻧﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮه ﻫﺎیی در ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ، ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮازﻧﻪ، ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻣﻮازﻧﻪ و… ﺣﺬف میشود. ﻋﻼوه ﺑﺮ روش های ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﻮری در ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن های ﻛﻒ ﮔﺮد ﻳﺎ ﻫﻤﺎن trust bearing ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده میشود ﻛﻪ ﻫﺪف اصلی ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ها ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺷﺎﻓﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻮری میباشد.

۲ دیدگاه
 1. Propecia
  آگوست 31, 2021 پاسخ

  efectos viagra en el deporte

 2. Stromectol
  سپتامبر 9, 2021 پاسخ

  Cephalexin Mouth

یک دیدگاه بگذارید