پمپ دنده ای

13
ژانویه
عیب یابی پمپ دنده ای
  • admin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • پمپ . پمپ دنده ای . تعمیر پمپ دنده ای . عیب یابی پمپ دنده ای .
عیب یابی پمپ دنده ای
  • ۱پمپ روشن است و کار میکند اما سیال را جابجا نمیکند

علل آن موارد زیر است:

–  لوله ی مکش مسدود شده است.
–  سیال در لوله مکش تبدیل به بخار میشود.
–  سیال بطور کامل در لوله مکش قرار ندارد و یا لوله مکش بطور کامل در سیال غوطه ور نیست.
–  اشتباه بودن جهت دوران پمپ.
–  صافی (فیلتر) لوله مکش گرفته است.
–  نفوذ هوا به لوله مکش (اصطلاحا لوله مکش هوا گرفته است).
–  عدم تطابق لزجت (ویسکوزیته) سیال با لزجت سیالی که پمپ بر اساس آن طراحی شده است.
–  باز نبودن شیر مکش.

  • ۲- دبی خروجی پمپ کافی نیست

علل آن موارد زیر است:

–  فرسوده و خراب شدن قسمت های داخلی پمپ.
–  سیال بطور کامل در لوله مکش قرار ندارد و یا لوله مکش بطور کامل در سیال غوطه ور نیست.
–  مقدار ویسکوزیته سیال از ویسکوزیته ای که پمپ برای آن طراحی شده کمتر است.

–  تبخیر شدن سیال در لوله مکش.
–  مسدود بودن یا نیمه بسته بودن شیر های ورودی و خروجی پمپ.
–  پایین بودن سرعت دورانی پمپ.
–  باز بودن شیر اطمینان (Relief valve).

  • ۳- مکش پمپ کم میباشد

علل آن موارد زیر است:

– تبخیر شدن سیال در لوله مکش.

– پایین بودن سرعت دورانی.

– صافی (فیلتر) مکش گرفته است.

  • ۴- توان مصرفی پمپ زیاد است

علل آن موارد زیر است:

–  سرعت دورانی پمپ بیش تر از محدوده طراحی است.
–  شافت پمپ و موتور هم محور نیست.
–  اجزای داخلی پمپ فرسوده شده است.
–  کاسه نمد یا آب بند محکم بسته شده است.
–  شیر خروجی بسته یا مسدود شده است.
–  سیال در داخل پمپ سفت و حالت جامد به خود گرفته.
–  ویسکوزیته سیال از ویسکوزیته سیالی که پمپ برای آن طراحی شده بیشتر است.

  • ۵- پمپ صدای غیر عادی میدهد

علل آن موارد زیر است:  

–  هم محور نبودن شافت پمپ و موتور.
–  لوله مکش هوا گرفته است.
–  سیال در لوله مکش تبخیر شده است.

–  قسمت ثابت با قسمت دوار با هم تماس پیدا کرده اند.
–  صافی مکش گرفته است.
–  لوله مکش بطور کامل در سیال غوطه ور نیست.
–  یاتاقان ها و کوپلینگ ها روغنکاری مناسبی ندارند.
–  ذرات و اجسام خارجی به پمپ وارد شده اند.

  • ۶- فرسایش زیاد قطعات داخلی پمپ

علل آن موارد زیر است:

–  سیالی که پمپ قراره آن را جابجا کند دارای خورندگی است و بدنه پمپ در برابر آن مقاوم نیست.
–  شافت پمپ و موتور هم محور نیستند.
–  یاتاقان ها و کوپلینگ ها روانکاری و روغنکاری مناسب را ندارند.
–  ارتعاشات بیشتر از اندازه.

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید